Projekty zrealizowane-Kampania Informacyjna na rzecz Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu 2011-2012

O projekcie

"Kampania Informacyjna na rzecz Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu 2011-2012" to projekt realizowany przez Związek Zawodowy KONTRA Komisja Krajowa i LEVEL Sp. z o.o. w okresie od 1.09.2011 r. do 31.03.2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodark,i Działanie 9.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel ogólny:
Promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego wśród pracodawców i ich intetresariuszy w formie kampanii informacyjnej opartej na realizacji cyklu konferencji w miastach i miejscowościach wym. w pkt 1.9 w okresie od IX 2011 do III 2012 r, która akcentuje potrzebę równego traktowania kobiet i mężczyzn przez pracodawców woj. małopolskiego.


Cele szczegółowe:
1. Dotarcie z kampanią informacyjną do co najmniej 500 pracodawców i ich interesariuszy ( z miast i miejscowości wym. w pkt 1.9) do końca III 2012 r., którzy w ramach swojej bieżącej działalności złożą deklarację wykorzystania informacji zawartych w opracowaniach uzyskanych podczas konferencji nt. SOB
2. Dotarcie z informacją w formie podręcznika nt. praktycznego wdrażania SOB w MMSP do pracodawców z miast wym w pkt.1.9 do III 2012 r.
3. Zwiększenie świadomości korzyści płynących z wdrożenia SOB wśród co najmniej 500 pracodawców i ich interesariuszy( uczestników kampanii)do III 2012 r.
4. Zwiększenie świadomości pracodawców dot. zrównania szans kobiet i mężczyzn w pełnieniu funkcji zarządczych,podejmowaniu decyzji, pełnieniu obowiązków rodzinnych wśród co najmniej 400 uczestników projektu do III 2012 r. 

powrót